Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

*Opdrachtgever: eigenaar van het huisdier.

*Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

*Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Fairley’s Highland Snit en opdrachtgever waarop Fairley’s Highland Snit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Rechten en plichten

 1. Fairley’s Highland Snit verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever.
 2. Fairley’s Highland Snit zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Fairley’s Highland Snit tegen meerprijs worden aangeboden.
 3. Fairley’s Highland Snit behoudt zich het recht voor  om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Fairley’s Highland Snit behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een huisdier te weigeren.
 5. Fairley’s Highland Snit is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Fairley’s Highland Snit behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 7. Fairley’s Highland Snit behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Fairley’s Highland Snit bedreigen.
 8. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient een BA (familiaal) verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Fairley’s Highland Snit voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier stipt aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet of niet tijdig aanwezig is wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Fairley’s Highland Snit zelf aansprakelijk voor het huisdier/huisdieren.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Fairley’s Highland Snit of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Fairley’s Highland Snit of derden worden op de opdrachtgever verhaald.
 3. Fairley’s Highland Snit is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Fairley’s Highland Snit opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. Fairley’s Highland Snit is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een huisdierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het huisdier is Fairley’s Highland Snit ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane huisdier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Artikel 7. Ziekte van het huisdier

 1. Opdrachtgever is verplicht Fairley’s Highland Snit zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.
 3. Bij een gezond bedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Fairley’s Highland Snit deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Fairley’s Highland Snit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Fairley’s Highland Snit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Fairley’s Highland Snit en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fairley’s Highland Snit en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betalingen

 1. Betalingen dienen contant/via uw bank-app te geschieden na afloop van de verzorging bij afhaling van het huisdier.
 2. Van opdrachtgever kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
 3. Indien na afloop van de verzorging van een huisdier blijkt dat Fairley’s Highland Snit meerwerk heeft moeten verrichten is Fairley’s Highland Snit gerechtigd dit door te berekenen. ( bv. Ontvlooien van het huisdier en trimsalon )

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van vastgelegde uurtarieven van Trimcanis ( beroepsvereniging voor hondentrimmers ). Dit uurtarief bedraagt op datum van 06 01 2020,  40,-€ per uur. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.( Bv. Bij ontvlooien van het huisdier).
 2. Verhoging van de opgeven prijs. In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend in de uur prijs. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. 1e Trimbeurt bij puppy’s onder 5 maanden is gratis. Nadien worden de normale uurtarieven aangerekend.

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen huisdier wordt stipt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het huisdier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten. Deze kosten worden onverminderd doorberekend aan de opgegeven uur prijs.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is het aan de opdrachtgever nooit toegelaten om het huisdier te vergezellen in het trimsalon tijdens het trimmen zelf. De opdrachtgever kan eventueel tijdens het trimmen wachten in het daarvoor bedoelde gedeelte van het trimsalon.
 5. De dienstverlening zal uitgevoerd worden door de zaakvoerster van Fairley’s Highland Snit en/of het door haar aangestelde personeel.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.
 2. Bij annulering korter dan 24u voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Fairley’s Highland Snit) verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden . Deze factuur moet binnen de 14 kalenderdagen betaald worden.
 3. Artikel 12.1 geldt niet wanneer het betreffende huisdier is overleden. Of wanneer het betreffende huisdier binnen 24 of 48 uur een huisdierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij Fairley’s Highland Snit onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde huisdierenarts dient binnen 24u na behandeling met Fairley’s Highland Snit overlegd te worden.
 4. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 5. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Fairley’s Highland Snit, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 6. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde dienstverlening.
 7. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Voor eventuele schade kan Fairley’s Highland Snit niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten te zake van een door Fairley’s Highland Snit verleende dienst zijn

slechts van waarde mits Fairley’s Highland Snit binnen 48u van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24u na melding van de klacht zich met het huisdier bij het trimsalon te vervoegen.

 • Fairley’s Highland Snit zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn. 

Fairley’s Highland Snit
Koning Albertstraat 7
2547 Lint

Fairley Jervis
BTW BE 055 4874 543
Telefoon 0494/92 31 51
Bank BE08 7360 5672 0513